ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ

ਛੁੱਟੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਸਰਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਹੋਣ!

ਮੇਰੀ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਭਾਗ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਜਾਵਟ ਪਾਓਗੇ. ਆਓ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਈਏ. ਕੰਬਲ, ਚਾਹ, ਇਕ ਚੰਗੀ ਕਿਤਾਬ ਅਤੇ ਜੱਫੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ! :)